Danmark

Danmark (fra oldnordisk:Danernes mark) er et land i Skandinavien
beliggende i det nordlige Europa. Danmark kaldes sammen med
Grønland og Færøerne officielt Kongeriget Danmark.

Danmark grænser til Tyskland mod syd og er omgivet af flere have: 
Vesterhavet (Nordsøen), Skagerrak og Kattegat på vest-, nord-, og østsiden 
af JyllandKattegat og Østersøen nord og syd for de danske øer. Danmark består af halvøen Jylland og 443 navngivne øer, småøer og holme.

De tidligste tegn på menneskelig tilstedeværelse i dagens Danmark ligger 100.000 år tilbage, omend området først blev beboet i den ældre stenalder

TIDSLINJE:

100.000 FVT – De tidligste tegn på menneskelig tilstedeværelse i dagens Danmark før stenalderen, var fundet af flinteredskaber i Himmerland og iLillebælt Eern-mellemistiden, hvor klimaet svarer nogenlunde til det vi har i dag.

ca. 15.000 FVT – Indlandsisen begyndte at vige nordpå i forbindelse med en klimaændring. Hér levede rensdyrjægerne og afløstes senere af andre jægerfolk, som ernærede sig af jagt og fiskeri igennem årtusinder. De ældste bevarede fund af menneskelig bosættelse er dog sporene af rensdyrjægernes bopladser fra Bøllingtid, 12.500-12.000 f.Kr.; det var den første varmeperiode i slutningen af sidste istid. I løbet af den næste varmeperiode, Allerødtid, 11.800-11.000 f.Kr., opstod det første åbne skovlandskab, hvor rensdyr, elg og kæmpehjort var ernæringsgrundlag for en voksende jægerbefolkning. Den følgende kuldeperiode, Yngre Dryastid, 11.000-9300 f.Kr., bragte tundraen tilbage og bragte igen en sparsom befolkning af rensdyrjægere til området.

ca. 9300-3900 FVT – I den første periode efter istidens slutning bredte et jægerfolk sig over et stort landområde, der i fastlandstiden forbandt Danmark med England.

7000-3900 FVT – I Atlantisk tid, steg havspejlet så meget, at det nordlige Danmark blev opdelt i øer, og dybe fjorde skar sig ind i landet. En tæt skov bredte sig med linden som det dominerende træ. Befolkningen boede især ved kysterne og levede først og fremmest af fisk og skaldyr, suppleret med jagt og med fangst af sæler og andre havpattedyr. Måltidsaffald blev ophobet som køkkenmøddinger, rige på østersskaller. Grave som dem, der er fundet påBøgebakken i Vedbæk, vidner om omsorg og respekt for de døde.

ca. 4.000 FVT – For ca. 6.000 år siden, blev jægerstenalderen afløst af bondestenalderen, som igen afløstes af bronzealder (år ca 1700 BC) og jernalder (år ca 500 BC), som var inddelt i flere perioder: keltisk jernalderromersk jernalder og germansk jernalder. Allerede i slutningen af jernalderen, dvs. i 700-tallet, kan der have eksisteret en stærk, dansk centralmagt. Her kunne det kolossale forsvarsværk Dannevirke og Kanhavekanalen Samsø være et “bevis”. Forhistorien sluttede med vikingetiden, hvor danske vikinger begyndte at hærge og handle i det meste af Europa.

ca. 917 FVT – Hardeknud (Knud 1. ) eller Hardegon var konge i dele af Danmark fra omkring 917 til omkring 948, forud for sønnen Gorm den Gamle som betragtes som Danmarks første officielle konge.

ca. 950 FVT – Gorm den Gamle var en dansk konge, som regerede fra Jelling i midten af 900-tallet. Han har næppe været konge over hele Danmark, snarere over Jylland og Sønderjylland. Han regnes ofte for den første konge i kongerækken. Det skyldes, at han er den første konge, der nævnes i samtidige, danske kilder, nærmere betegnet de to runesten i Jelling.

1016 – Knud den Store konge af England, Danmark og Norge.

1035 – Knud den Store dør den 12. november, og hans Nordsø-imperium bestående af England, Danmark og Norge falder fra hinanden.

1047 – Da Svend Estridsen fik tronen i 1047, var Danmarks tid som vikingemagt forbi.

o. 1060 – Danmark inddeles i 8 stifter: Slesvig, Ribe, Århus, Viborg, Vendsyssel, Odense, Roskilde og Lund. De første munke kommer til Danmark.

1066 – Slaget ved Hastings, hvor Wilhelm Erobreren bemægtiger sig den engelske del af det tidligere danske vikingeimperium. Slaget er gengivet på Bayeux Tapetet.

1134 – 25 juni. Kong Niels dør efter at have regeret Danmark i 30 år med en hær på syv mand.

1146-57 – Borgerkrig i Danmark. Svend, Knud og Valdemar strides om kongemagten. Efter Blodgildet i Roskilde bliver Valdemar 1. den Store enekonge.

1157 – 9. august. Under en fest i kongsgården i Roskilde, som skal markere fred mellem de tre delekonger, Svend, Knud og Valdemar, lader Svend Knud dræbe. Valdemar når at flygte.

1219 – 15. juni. Under slaget ved Lyndanisse i Estland falder Dannebrog ned fra himlen og vender kong Valdemar Sejrs krigslykke, så danskerne vinder slaget.

1340 – 24. juni. Valdemar Atterdag bliver på Viborg Landsting udråbt som konge af Danmark

1340-60 – Valdemar 4. Atterdag genrejser riget.

1349-50 – “Den sorte Død” – en byldepest – rammer Danmark og omkring 1/3 af befolkningen bukker under, hele sogne uddør, markerne bliver ikke dyrket og mange gårde ligger øde hen.

1380 – Island underlægges Danmark.

1443– Christoffer 3. af Bayern krones i Ribe til dansk konge.

1479 – 1. juni. Københavns Universitet bliver indviet som Danmarks første universitet.

1495 – Danske massemedier. Den første trykte bog på dansk, Den danske Rimkrønike, udgives af Gotfred af Ghemen.

1520 – 8. november. Ved det såkaldte stockholmske blodbad bliver et stort antal svenske biskopper og adelige henrettet på ordre fra kong Christian den Anden.

1536 – Reformationen gennemføres. Norge mister sin selvstændighed og indlemmes i det danske rige.

1563-1570 – Den Nordiske Syvårskrig, der afsluttes uden territoriale ændringer med Freden i Stettin.

1585 – Kronborg færdigbygget. I kasematterne gemmes der en stenfigur af Holger Danske, og efter legenden siges det, at skulle Danmark komme i fare, vil Holger Danske rejse sig og redde sit gamle fædreland.

1595 – Rigsrådet besluttede, at Christian 4. snart var gammel nok til at blive fuldmyndig konge. Ved faderens død i 1588 var Christian 4. kun 11 år. Der blev derfor dannet en formynderregering bestående af fire medlemmer ledet af kansleren Niels Kaas. De tre øvrige var rentemester Christoffer Valkendorf, rigsadmiral Peder Munk og rigsråd Jørgen Ottesen Rosenkrantz. Rosenkrantz overtog ledelsen af regeringen efter Niels Kaas’ død 1594.

1596 – 17. august. Christian 4. underskrev sin håndfæstning, der i øvrigt var en tro kopi af faderens fra 1559. 12 dage senere 29. august 1596 fandt kroningen sted i Københavns Vor Frue Kirke. Ceremonien blev forestået af Sjællands biskop Peder Vinstrup.

1611-1613 – Kalmarkrigen mellem Danmark og Sverige afsluttes med Freden i Knærød.

1612 – 24. april. Befaling til Københavns magistrat, ‘at den skulle forordne et hus, hvor de syge, sårgjorte soldater kunne indtages’, hospitalet blev senere til pesthuset og Ladegåden; fængsel for afsindige – sindsyge. Sygehuset, Kvæsthus for Hærens Syge, oprettes i Nørregade ved Nørreport i København.

1614 – Christian 4. anlægger fæstningsbyen Kristianstad til forsvar af det daværende Østdanmark som en af flere fæstningsbyer, kongen anlægger rundt om i landet.

1624 – 24. december. Postvæsnet oprettes.

1625-1629 – Danmark deltager i Trediveårskrigen. Christian 4. går mod rigsrådets vilje ind i krigen også kaldet Kejserkrigen.

1625 – 09? maj. Christian 4. deltager som kredsoberst i den tyske religionskrig uden rigsrådets samtykke og uden støtte fra den danske stat. Han deltager med fire regimenter på ialt 30.000 mand. En omfattende gejstlig krigspropaganda i Danmark tager sin begyndelse. Danmark taber.

1629 – 06. marts. Freden i Lübeck. Chr. 4. forlanger, at rigsrådet skal betale ham personligt en mio. rigsdaler for at underskrive fredsbetingelserne. Kong Christians krig påførte, ifølge Erik Arup, de jyske bønder store personlige tab af menneskeliv, ejendom og formue, i rene skatter må de danske og norske bønder og borgere bidrage med mindst en mio. rigsdaler. Hertil kommer yderligere en mio rigsdaler til kongen.

1630’erne – Træhesten, det barbariske afstraffelsesmiddel for soldater i tredveårsrkigens hære, anvendes af Christian 4.s domstole som straf for de danske bønders forsømmelse af deres hoveripligt. Den spanske kappe, prygl, ja selv dødsstraf foreslog han sine lensmænd at anvende, hvis en bonde tillod sig at protestere mod det hoveri eller det fæstningsarbejde, der var blevet ham pålagt.

1631 – Nyboder i København bygges som frie boliger til flådens mandskab. Byggeriet financieres af bådsmandsvågningstolden, der var en årlig afgift på alle dansk-norske skibe kombineret med en lastetold på udenlandske skibe.

1638 – 1. januar. Niels Steensen alias Nicolaus Steno – teolog, anatom, geolog og helgen, blev født (død 1686).

1643 – 12. december. Torstenssonkrigen blev indledt 12. december1643 med en total overrumpling af Danmark, da en svensk hær, ledet af den svenske general Lennart Torstensson, marcherede op i Holsten. I løbet af januar erobrede den uden besvær hele Jylland, hvor befolkningen led stærkt under plyndringer.

1644 – 1. juli. Christian den Fjerde mister synet på sit ene øje under et søslag i Østersøen ved Kolberger Heide, da en svensk kugle ramte en kanon på det danske flagskib Trefoldigheden. Slaget, som varede i ti timer, endte med en kneben dansk sejr. Christian blev opereret om bord af skibslægen og forblev på skibet yderligere en måned. Han omtalte aldrig sine sår i senere breve eller skrivekalendere. Kongen viste i øvrigt stort mod under kampen og han klandrede sine admiraler over at de lagde sig i læ af kongens skib mod beskydning fra svensk side. Christian 4. døde den 28. februar 1648 på sit elskede Rosenborg Slot og blev gravsat i Roskilde Domkirke. Han efterfulgtes af sin næstældste søn Frederik 3.

1657 – juli. Der indføres krigsskatter i Danmark pga pengemangel: Forhøjede toldafgifter, skat på alt levende kvæg, en komsumtionsafgift af alt hvad der indkom til byerne til at slagtes eller forbruges og som noget nyt, en stempelpapirafgift.

1657 – “Karl Gustav-Krigene” var to krige mellem Danmark-Norge og Sverige i perioden 1657-1660.

1658 – 5. januar. Den Kongelige Livgarde bliver oprettet af Kong Frederik den Tredje under Københavns belejring. Det er den samme garde, som i dag passer på dronningen.

1658 – 30. januar. Sveriges kong Karl den 10. Gustav går over det frosne Lillebælt med 12.000 mand. Fyn erobres og udplyndres. Senere krydser han Langelandsbæltet og belejrer København.

1658 – 11. februar. Svenskerne når Sjælland. I København er garnisionen ‘næppe mere end 2000 mand‘. Vornede bønder, der ville tage tage frivillig krigtjeneste, får løfte om stavnsbåndsfrihed.

1658 – 26. februar. Freden i Roskilde blev forhandlet på præstegården i Høje Tåstrup og underskrevet 26. februar 1658 i Roskilde. Det var et forsøg på at forhindre et totalt dansk nederlag til Sverige i Første Karl Gustav-krig.

1659 – 10-11. februar. Svenskerne angriber København. Angrebet mislykkes. Store svenske tab. Hele landet hærget af krig og ramt af en pestepidemi.

1660 – 27. maj. Fredspagt mellem Danmark og Sverige. Enevælden i Danmark blev indført efter en række politiske uroligheder i 1660 under Frederik 3. og afskaffet i 1848 ved en fredelig revolution efter Christian 8.s død.

1665 – 14. november. Kong Frederik den Tredje underskriver den hemmelige Kongelov, som fastslår landets enevældige styre, som varer til 1849. Kongeloven offentliggøres først i 1709. Kongen er nu kun ansvarlig overfor Gud og Kongeloven. (se også her)

1670 – Danmark indleder slavehandel.

1675-1679 – Skånske Krig.

1676 – 05. december. Slaget ved Lund. Danskerne taber.

1677 – 1. juli. Ved søslaget i Køge Bugt besejrer Danmarks flåde den ellers talmæssigt overlegne svenske flåde. Admiral Niels Juel leder den danske flåde.

1678 – Den svenske konge begynder etnisk udrensning i de tidligere danske landsdele Skåne, Halland og Blekinge. Tusindvis af skånske frihedskæmpere, Snaphanerne, blev spiddet levende på spidse pæle i 1659. I Blekinge 1564? blev 2000 mænd, kvinder og børn myrdet i et blodbad så voldsomt, at vandet i Rønne Å blev rødt. Det er en dansksindet skånsk historiker, Per Ragnarson, der trækker disse grusomheder frem fra kampen om Skåneland, hvor der i løbet af 400 år blev udkæmpet 33 krige (Politiken 19/04/2000 og Lorry 17/06/2000).

1683 – 15. april. Kong Christian den Femte underskriver Danske Lov. Loven vækker stor opsigt i udlandet med sin nytænkning om, at straffens vigtigste formål er at afskrække, ikke at søge hævn.

1688 – Den Store Matrikel medfører en matrikulering (opmåling og vurdering) af al landbrugsjord. Matriklen bliver grundlaget for indførelse af en fast årlig beskatning i stedet for landgilden. Ensartet mål og vægt indføres i hele landet efter retningslinjer udarbejdet af Ole Rømer.

1700 – Krig med Sverige, der ender med danske indrømmelser.

1700 – 18. februar. Danmark overgår til ny tidsregning: Den gregorianske kalender afløser den julianske, og i morgen springer man til datoen 1. marts.

1700 – Den store nordiske krig mellem Danmark, Sverige, Polen og Rusland om herredømmet over Østersøen starter. Krigen varer 21 år. Både danske og svenske soldater deserterer under krigen. Den danske hær opretter Krigs­hospitalets Ladegaard ved Aaboulevarden i København. Sygejournalerne 1710-1718 er bevaret.

1709 – 28. oktober. Danmark erklærer Sverige krig, og Store Nordiske Krig går i gang. Efter svenskernes store nederlag mod Rusland ser kong Frederik den Fjerde en mulighed for at vinde Skåne tilbage.

1710 – 10. marts. Den danske hær får bank af svenskerne i slaget ved Helsingborg og må trække sig tilbage til Sjælland.

1711 – Pest i København. Frederik 4. tager til Jylland, hvor han til et bal på Koldinghus møder Anna Sophie Reventlow.

1712-1720 – Store Nordiske Krig. Sidste opgør mellem Danmark og Sverige slutter med nederlag til Sverige. Ved fredsslutningen dikterer England og Frankrig, at status quo opretholdes. Hertugdømmet Slesvig inddrages officielt under den danske krone.

1713 – 8. april. Danmark får sine første seddelpenge; de kan dog ombyttes med guld.

1728 – 20. oktober. En storbrand bryder ud i København. På grund af kraftig blæst breder den sig eksplosivt, og den kommer først under kontrol efter tre døgn. 1700 huse nedbrænder, og mere end 4000 familier bliver hjemløse.

1749 – 3. januar. Berlingske Tidende udkommer første gang under navnet Kjøbenhavns Avertissements- og Posttidende.

1749 – “Frederiksstaden” i København anlægges i anledning af det oldenborgske kongehus’ 300-års jubilæum.

1773 – 12. august. Dansk-russisk traktat, hvorefter Danmark skal yde Rusland militær bistand, hvis Rusland angribes.

1787 – 8. juni. Træhesten bliver ved kongelig forordning afskaffet som straffemiddel.

1792 – 16. marts. Den danske regering (Den danske minister Ernest Schimmelman) forbyder ved kongelig forordning al handel med negerslaver i Danmark og oversøiske besiddelser fra 1802. Hidtil har kun Østrig indført forbud mod slavehandel, landet har dog ingen slaver selv. Alligevel fortsætter den danske slavehandel som om intet var hændt, indtil den bliver en så dårlig forretning, at den ikke kan betale sig.

1793 – 15. november. Det Kongelige Bibliotek i København åbner for offentligheden.

1794 – 3. januar. Århus Stiftstidende udkommer for første gang.

1795 – 05. juni. Københavns brand starter i marinens oplagsplads på Gammelholm. Da ilden efter to dage kommer under kontrol, er 55 gader med 941 huse og gårde ødelagt. Hovedmagasinet, admiralitetsbygningen, Nikolaj kirke og store dele af byen indenfor voldene udbrænder. 5770 københavnere bliver hjemløse.

1801 – 2. april. Slaget på Reden. Den britiske flåde under kommando af admiral Nelson angriber ud for Kø­ben­havn den danske flåde ledet af den unge admiral Olfert Fischer. Den regerende danske kron­prins, senere Frederik den Sjette, overgiver sig af frygt for, at hele byen skal blive skudt i brand.

1803 – Slaveriet ophæves i Danmark, da negerimport til de Dansk-Vestindiske øer forbydes.

1804 – 23. marts. Den 26-årige tyske sproglærer Gerhard Bonnier åbner boghandel i København – det er begyn­delsen til “Bonniergruppen”, der i dag er Nordens største mediekoncern.

1807 – 2. september. De engelske stillinger, som har omringet København, begynder sent om aftenen at bombe byen.

1807 – 4. november. Danmark modtager en krigserklæring fra England. Det er en følge af Danmarks alliance med Frankrig.

1807 – Københavns bombardement var en terrorbombning, som fandt sted i 1807 under Englandskrigene og varede fra den 2. til den 5. september. Belejringen af København var et resultat af britisk krav om overgivelsen af Danmarks flåde til briterne, der frygtede at Kronprins Frederik ville overgive flåden til franskmændene mod Storbritannien.

1808 – 2. januar. Der bliver indført forlænget åbningstid af Københavns porte til kl. 24.00.

1811 – 23. april. Danmarks første bemandede ballonfærd finder sted fra Nørreport til Brønshøj Bakke. Politiet anslår, at 90 pct. af alle københavnere overværede opstigningen, som var så forbløffende, at mange damer dånede.

1811 – 8. maj. Der bliver udstedt kongelig forordning om, at alle huse i danske købstæder skal forsynes med husnumre.

1811 – 24. december. Københavns første juletræ bliver tændt hos dr. Lehmann i Ny Kongensgade. Rygtet har bredt sig, og nysgerrige københavnere trykker næserne flade mod ruderne for at se det underlige fænomen.

1813 – Danmark bliver erklæret statsbankerot. Nationalbanken oprettes under navnet “Rigsbanken” ved en forordning.

1818 – 5. februar. USA undertegner en venskabstraktat med Danmark.

1819 – 6. september. Skomagersønnen H.C. Andersen ankommer til København for at søge lykken.

1820 – 21. juli. Den danske fysiker H.C. Ørsted offentliggør sin opdagelse af elektromagnetismen.

1837 – 6. december. Tortur ved forhør, såkaldt skarp eksamination, bliver forbudt i Danmark.

1843 – 15. august. Forlystelseshaven Tivoli i København åbner.

1847 – 27. juni. Danmarks første jernbanestrækning bliver taget i brug for almindelige døde­lige efter ind­vi­el­sen dagen før. Turen mel­lem København og Roskilde har tre daglige afgange i hver retning, og toget standser under­vejs i Valby, Glostrup, Køgevejen (Taastrup) og Hedehusene.

1848 – 3. juli. Efter et slaveoprør i den dansk-vestindiske koloni Sankt Croix, giver den lokale guvernør Peter von Scholten på egen hånd slaverne deres frihed.

1848 – Treårskrigen eller 1. Slesvigske krig var en borgerkrig, der i Tyskland også er kendt som den Slesvig-Holstenske krig, fra 1848-1850. Det var en dansk-tysk krig, der havde sin årsag i den spændte situation i den danske helstat i 1848.

1849 – 6. juli. Slaget ved Fredericia.

1849 – 4. december. Det første folketingsvalg finder sted efter at Danmark har fået sin første grundlov. Alle selv­stændige mænd over 30 år har stemmeret.

1850 – 25. juli. Den danske hær besejrer den slesvig-holstenske ved et blodigt slag på Isted Hede.

1850 – 17. august. Danmark overdrager alle fæstningsværker og ejendomsrettigheder på Guldkysten i Afrika til England.

1851 – 1. januar. Østerport i København holdes åben om natten – byen er ikke længere aflåst.

1851 – 1. april. Danmark indfører brug af frimærker til forudbetaling af forsendelserne. Hidtil er modtageren blevet opkrævet portoen kontant.

1857 – 27. august. Christiansborg Ridebane bliver oplyst af kulbuelamper. Det er første gang københavnerne kan opleve elektrisk lys.

1859 – 20. september. Zoologisk Have åbner på Valby Bakke udenfor København.

1863 – 30. marts. Danmark indlemmer hertugdømmet Slesvig i kongeriget trods Preussens garanti til Slesvig-Holsten om beskyttelse. Det resulterer senere i en preussisk krigserklæring og dermed krigen 1864.

1864 – 16. januar. Krigen mellem Preussen-Østrig og Danmark bryder ud.

1864 – 1. februar. Østrigske og preussiske tropper går over floden Ejderen, og krigen mod Danmark er indledt. De danske forposter trækker sig tilbage til Dannevirke.

1864 – 17. april. Preussiske og østrigske tropper stormer Dybbøl, hvor de danske styrker har forskanset sig. Danskerne bliver nedkæmpet, og der er fri adgang til resten af Jylland, som bliver erobret.

1864 – 9. maj. I søslaget ved Helgoland sejrer den danske flåde under kommando af kommandør Edouard Suenson. Det bliver Danmarks sidste klassiske søslag, udkæmpet med store træskibe, her­iblandt fregatten Jylland, og Danmarks sidste militære sejr.

1864 – 2. februar. Ved Mysunde, som er en del af Dannevirke, finder en vigtig kamp sted mellem den danske hær og de prøjsisk-østrigske angribere. Kampen er den eneste betydende danske sejr under krigen.

1867 – 2. januar. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium grundlægges.

1867 – 6. december. Den 62-årige H.C. Andersen, bliver hyldet som Odensesæresborger med fakkeltog gennem byen. Iflg. hans dagbog lider han ved lejligheden af voldsom tandpine.

1873 – 23. maj. Kroner og ører afløser den gamle møntfod med rigsdaler og skilling, og taget i brug 1. januar 1875. Læs her.

1884 – 31. maj. Århus får sin første hestesporvogn. Ruten må lukke elleve år senere, og først i 1904 kommer der elektriske sporvogne i byen.

1892 – 8. november. 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Horsens, dømt for forsøg på mord. Han er den sidste, der henrettes i Danmark med hovedet på blokken.

1894– 1. januar. Danmark tilknyttes den midteuropæiske tidszone.

1898 – 3. januar. LO stiftes på et møde i København.

1900 – 10. februar. Danmarks sidste duel finder sted i Dyrehaven nord for København. Skuespiller Robert Schy­berg, har udfordret teaterkritikeren Edvard Brandes til duel på pistoler efter en teater­an­meldelse. Hver må affyre ét skud, og ingen rammer. Begge bliver idømt en bøde for duellen.

1901 – 24. juli. Systemskiftet blev indført.

1903 – 1. januar. Kvinder får først nu stemmeret til menighedsrådene.

1903 – 20. februar. De første biler bliver indregistreret i Danmark.

1904 – 12. februar. Ekstrabladet udkommer første gang som tillæg, et “ekstra blad”, til Politiken. Fra januar 1905 bliver Ekstrabladet en selvstændig avis.

1904 – 17. september. Danmarks første stationære biograf åbner i Østergade i København.

1905 – 29. marts. Pryglestraffen bliver genindført i Danmark. Efter en ny lov kan forbrydere herefter som tillægs­straf tildeles fra 10 til 27 slag tamp eller rotting.

1905 – 31. maj. Det karakteristiske tårn i Zoologisk Have i København bliver indviet. Tårnet, der er bygget af tømrermester Otto Arboe, rejser sig 43,5 meter over Frederiksberg Bakke.

1906 – 12. september. Danskeren J.C.H. Ellehammer letter som den første i Europa fra jorden i et fly. Turen er på 42 meter i en halv meters højde.

1907 – 1. januar. Kvinder får stemmeret til kommunalbestyrelserne.

1909 – 3. januar. Victor Borge – finurlig pianist og entertainer blev født (død 2000).

1910– 5. januar. Flyveren Robert Svendsen sætter dansk rekord ved at flyve i en højde af 84 meter over Kløvermarken i København.

1911 – 24. marts. Pryglestraffen bliver afskaffet i Danmark.

1911 – 30. november. Københavns Hovedbanegård bliver indviet.

1912 – 14. maj. Christian den Tiende bliver udråbt som ny konge af Danmark, efter at hans far, Frederik den Ottende, pludselig er død på et hotel i Hamburg.

1912 – 28. september. Den danske ingeniør og flypioner J.C.H. Ellehammer letter et kort øjeblik fra jorden i en selvkonstrueret helikopter.

1913 – 23. august. En broncestatue af Den Lille Havfrue bliver opstillet på Langelinie i København. Skulpturen er udført af billedhugger Edvard Eriksen og er en gave til byen fra brygger Carl Jacobsen.

1915 – Kvinder og tyende fik for første gang stemmeret til Folketinget og Landstinget.

1916 – 1. april. Metersystemet er nu det officielle målesystem i Danmark.

1916 – 31. maj. Verdens hidtil største søslag, Jyllandsslaget, bliver udkæmpet ud for den jyske vestkyst, hvor 250 tyske og britiske skibe mødes i kamp. 10.000 marinere bliver dræbt.

1917 – 31. marts. De Danske Vestindiske Øer, Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan bliver officielt over­dra­get til USA, som har købt kolonierne for 25 mio. dollar. Navnet ændres til Jomfruøerne.

1918 – 1. januar. På grund af fødevaremangel i Danmark rationeres flæskekød.

1918 – Det tyske nederlag i 1918 (1. verdenskrig) medførte en folkeafstemning, så Nordslesvig ved Slien blev genforenet med Danmark, men afstemningsvilkårene betød, at der blev skabt et tysk mindretal i Danmark og et dansk i Tyskland.

1919 – Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) blev stiftet på en konference i Fredericia af tre udbrydergrupper fra Socialdemokratiet den 9. november 1919 under navnet ’Danmarks Venstresocialistiske Parti’. I 1920 skiftede partiet navn til DKP – Danmarks Kommunistiske Parti. Partiet var stærkt inspireret af Den Russiske Revolution i 1917, hvor kommunister havde overtaget magten i Rusland.

1920 – 1. januar. Postgirosystemet i Danmark træder i kraft.

1920 – 8. marts. Danmark tilslutter sig Folkenes Forbund. Forbundet er en forløber for De Forenede Nationer.

1920 – 29. marts. Påskekrisen er den parlamentariske krise, der opstod i Danmark mellem 29. marts1920 og 4. april1920, da Kong Christian 10. imod Folketingets flertal afskedigede Ministeriet Zahle II i håb om at udløse et folketingsvalg, der kunne give flertal for at indlemme Flensborg i Danmark.

1920 – 15. juni. Sønderjylland bliver officielt genforenet med Danmark efter at have været under tysk styre siden 1864.

1921 – 18. januar. Danmarks første pølsevogn åbner i København. I 1970’erne var der omkring 700 pølsevogne i Danmark, men i dag er antallet nede på lidt over 100. I København er antallet faldet fra ca. 400 i 1950 til 93 i 2007. Vognene var i gamle dage mere eller mindre drevet af selvstændige erhvervsdrivende, men i dag er de fleste overtaget af Steff Houlberg (ejet af Tulip).

1924 – 5. november. Der foretages folketælling over hele landet. Registreringen skal danne grundlag for de første kommunale folkeregistre.

1925 – 1. januar. Som start på det nye års første dag bliver klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnat transmitteret direkte over Danmarks Radio. Det bliver fremover en fast nytårstradition.

1925 – 1. april. Staten overtager alle private radiostationer og opretter Statsradiofonien. Monopolet løber indtil 1982, hvor lokalradioer bliver tilladt, og for tv bliver der først konkurrence fra 1988, hvor TV2 går i luften.

1925 – 1. maj. Klokken 12 middag bliver rådhusklokkerne transmitteret i Danmarks Radio direkte fra Køben­havns Rådhus – og det er de blevet dagligt lige indtil 2003.

1926 – 1. august. Radioavisen bliver første gang sendt under navnet Pressens Radioavis. Det er dagbladenes organisationer, der bemander redaktionen, og først fra 1964 producerer Danmarks Radio selv sine nyhedsudsendelser.

1926 – 18. maj. Dirch Hartvig Passer komiker og skuespiller blev født (død 1980).

1928 – 23. november. Danmarks første lyskurv bliver opsat i København i krydset Frederiksborggade – Nørre Farimagsgade.

1928 – 22. december. Det femmastede skoleskib København sender på sin vej syd om Afrika et telegram hjem til Danmark. Det er det sidste livstegn fra skibet, som forsvinder sporløst med alle 60 ombordværende. Der er aldrig siden fundet spor efter forlis eller en forklaring på forsvindingen.

1929 – 27. marts. Skoleskibet København bliver officielt meldt savnet i det sydlige Stillehav.

1930 – 15. april. Dødsstraffen bliver afskaffet i Danmark i civile straffesager.

1931 – 28. august. Tonerne fra melodien “Drømte mig en drøm i nat” bliver første gang brugt som pausesignal i radioen. Det er den ældste nedskrevne danske melodi og stammer fra 1300-tallet.

1933 – 3. december. Kong Christian den Tiende taler første gang i radioen i en direkte udsendelse, som Stats­radiofonien transmitterer til danskere i USA.

1934 – 3. april. Danmarks første elektriske togstrækning bliver indviet. Ved en konkurrence har den fået navnet S-banen, og det såkaldte S-tog kører mellem Frederiksberg og Klampenborg.

1937 – 4. januar. Johannes Møllehave, dansk præst og forfatter, blev født.

1939 – 31. maj. Danmarks underskriver i Berlin en ikke-angrebspagt med Tyskland. De øvrige nordiske lande har valgt at takke nej til en sådan traktat.

1939 – 3. juni. Luftværnssirenerne bliver første gang afprøvet i Danmark.

1940 – 9. april. Tyske tropper overskrider den danske grænse og besætter Danmark. Der er mindre kampe i Sønderjylland, foran Amalienborg og på Værløse Flyveplads. I alt bliver 16 danskere dræbt.

1940 – 10. maj. Danmark indfører såkaldte forbrugerkort for kød, flæsk og pålægsvarer. Det er forløberen for de egentlige rationeringsmærker, som regulerer handelen helt op i 1950’erne.

1941– 1. januar. Statsminister Th. Stauning holder en radiotransmitteret nytårstale til danskerne. Det er star­ten på en tradition, hvor landets politiske overhoved på årets første dag taler til natio­nen.

1941 – 22. juni. Den tyske besættelsesmagt giver ordre til, at alle danske kommunister skal arresteres og interneres.

1942 – 29. januar. Fem mennesker dør af kulde på denne koldeste dag i den strengeste vinter, der nogensinde er registreret i Danmark.

1942 – Den Danske Modstandsbevægelse bliver etableret. Den var dels et civilt baseret modsvar til den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig, dels et militært koordineret modsvar, der var inspireret af engelsk militær. Modstandsbevægelsen i Danmark havde få medlemmer før 1942, hvor krigslykken skiftede. Modstandsbevægelsen foretog sabotage af industri og jernbaner og likvideringer af stikkere. Læs mere her og her.

1943 – 5. januar. Henning Jensen, dansk skuespiller og foredragsholder kendt fra flere film og tv serier, blev født.

1943 – 26. januar. Engelske bombefly angriber for første gang installationer i det besatte Danmark. Målene er skibs­værftet Burmeister & Wain og
Sukkerfabrikken i København. 7 danskere bliver dræbt og 70 kvæstet.

1943 – 23. marts. Trods den tyske besættelse afholdes folketingsvalg med en valgdeltagelse på 89,5 pct. Det danske nazistparti opnår kun 43.000 stemmer, som giver tre folketingsmedlemmer.

1943 – Den danske modstandsgruppe Holger Danske, blev etableret i København i foråret 1943. Den talte henved 350 medlemmer mod krigens slutning i 1945. Gruppen stod for likvidering af ca. 200 stikkere og over 100 sabotageaktioner. To medlemmer af Holger Danske var de kendte modstandsfolk Jørgen Haagen Schmith (alias “Citronen“) der blev medlem af gruppen i foråret 1943 og Bent Fauerschou-Hviid (alias “Flamme“), der var medlem fra efteråret 1943. De deltog begge i sabotager i forskellige Holger Danske-undergrupper og gennemførte sammen en række likvideringer i 1944. Citronen og Flamme døde med en uges mellemrum i oktober 1944. Citronen blev skudt af tyskerne under voldsom ildkamp på Jægersborg Allé og Flamme tog sit eget liv under en razzia.

1943 – 29. august. Den tyske besættelsesmagt indfører undtagelsestilstand i Danmark som reaktion på, at regeringen ikke vil lovgive efter tyske ønsker. Regeringen træder tilbage, og er under resten af krigen erstattet af et embedsmandsstyre.

1943 – 2. oktober. Den tyske besættelsesmagt indleder en aktion mod de danske jøder. Det er rygtedes i for­vejen, så det lykkes mange at flygte til Sverige over Øresund.

1944 – 1. januar. Daimi Gentle – sangerinde og komedienne fra Esbjerg.

1944 – Digterpræsten Kaj Munk henrettes af Gestapo, på Hørbylunde Bakkeved Silkeborg.

1944 – Island erklærede sig som selvstændig nation fra Danmark

1944 – 24. juni. Som hævn for dansk sabotage mod våbenfabrikken
Riffelsyndikatet ødelægger tyske Schallburg-grupper store dele af Tivoli.

1944 – 26. juni. Den tyske besættelsesmagt indfører spærretid i Storkøbenhavn. Det er forbudt at befinde sig udendørs i fra klokken 8 aften til 5 morgen.

1944 – 29. juni. Otte medlemmer af den danske modstandsgruppe Hvidstens-gruppen bliver henrettet efter at være dømt ved en tysk krigsret.

1944 – 30. juni. Den tyske besættelsesmagt lukker for Københavns gas-, vand- og elforsyning som repressalie mod Folkestrejken.

1944 – 13. august. Frøslevlejren ved Padborg i Sønderjylland bliver taget i brug som tysk interneringslejr for danske modstandsfolk.

1944 – 19. september. Den tyske besættelsesmagt sætter det danske politi ud af spillet ved at arrestere 1.967 betjente og internere dem i kz-lejre i Tyskland.

1945 – 2. januar. Én af besættelsens største enkelt sabotager finder sted, da modstandsgruppen BOPA sprænger radiofabrikken Torotor i Ordrup i luften.

1945 – 21. marts. Englands luftvåben foretager et ødelæggende luftangreb på Gestapos danske hovedkvarter, Shellhuset i København. Ved et uheld bliver også Den franske Skole på Frederiksberg ramt, og mange børn og lærere omkommer.

1945 – 16. april. De første hvide busser fra Svensk Røde Kors ankommer til Padborg med 423 jøder fra koncentrationslejren Theresienstadt.

1945 – 5. maj. Danmarks befrielse. Fra klokken 8 morgen træder tyskernes kapitulation officielt i kraft. Da den tyske værnemagt kapitulerede 5. maj, 1945, overtog ca. 55.000 tilknyttet modstandsgrupperne opretholdelsen af ro og orden og bevogtningen af de mange tyske flygtninge, der var kommet til Danmark i krigens sidste fase. Omkring 30.000 danskere, der var mistænkt for landsskadelig virksomhed blev interneret; halvdelen blev hurtigt løsladt.

1945 – 5. maj. Den danske Brigade i Sverige ankommer med færgen til Helsingør. Den 5.000 mand store styrke er opbygget som støtte til de allieredes angreb på de tyske tropper i Danmark og som værn mod kommunistisk overtagelse efter krigen.

1945 – 7. maj. Sovjetiske fly bomber Rønne og Neksø, da den tyske kommandant på Bornholm nægter at overgive sig til de sovjetiske styrker.

1945 – 7. maj. Næsten 1.900 politifolk, som har været interneret i tyske kz-lejre siden september 1944, kommer tilbage til Danmark. 81 er døde under opholdet.

1945 – 11. oktober. Danmark genindfører dødsstraffen i forbindelse med de særlige landsforræderilove. Lovene gælder med tilbagevirkende kraft.

1946 – 5. april. De sovjetiske tropper forlader Bornholm, 11 måneder efter Anden Verdenskrigs afslutning, og først efter løfte om, at kun danske styrker skal bevogte øen fremover.

1948 – 19. februar. Århundredets danske mordgåde, dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, på Frederiksberg finder sted. En kon­tor­chef og hans hustru bliver myrdet, og hverken motiv eller morder er senere blevet fundet trods ihærdig efterforskning og mange fantasifulde teorier. Læs mere her.

1948 – 22. marts. Danske skolebørn vågner op til en ny retskrivning. Blandt andet skal navneord frem­over skrives med lille begyndelsesbogstav, “aa” erstattes med bolle-å og “kunde, skulde og vilde” skal nu staves “kunne, skulle og ville”.

1948 – 3. april. USA bevilger 5,3 mia. dollars som hjælp til 16 europæiske lande, heriblandt Danmark. Bevil­lingen kaldes populært Marshalhjælpen, efter den amerikanske minister for europæisk gen­op­retning, George Marshall.

1949 – NATO blev etableret, og de drivende kræfter var USA, Storbritannien og Frankrig. Øvrige lande der var med: Belgien, Canada, Danmark, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge og Portugal. Senere er NATO blevet udvidet med flere medlemslande.

1949 – 1. juli. Danmarks Radio indleder forsøgsudsendelser med fjernsyn.

1951 – 2. oktober. Som det første nordiske land får Danmark licensbetalt fjernsyn.

1951 – 2. oktober. En meteorit på størrelse med en knyttet hånd overlever turen gennem atmosfæren og lander i Riis Skov ved Århus. Det kraftige lysglimt bliver observeret i Syd­norge, Sverige og Nord­tyskland. Stenen findes i dag på Geologisk Institut i København og et mindre stykke kan ses på Natur­historisk Museum i Århus.

1952 – 12. juli. Danskere, svenskere, nordmænd og finner skal nu ikke længere medbringe pas, når de rejser mellem de skandinaviske lande.

1952 – 22. juli. Den amerikanske skuespiller Danny Kaye er på besøg i Odense, hvor han vækker stor opsigt og forargelse ved at lægge sig i H.C. Andersens seng.

1952 – 30. september. Kafferationeringen i Danmark bliver ophævet efter at have varet i 13 år.

1953 – 27. januar. Brændselsrationeringen i Danmark bliver ophævet. Dermed er den sidste varebegrænsning fra krigens tid forsvundet.

1953 – 6. oktober. Folketinget åbner første gang efter Landstinget blev afskaffet ved den seneste Grundlov. Kong Frederik den Niende overværer åbningen. Folketingsåret er altid siden begyndt den første tirsdag i oktober og altid overværet af regenten.

1953 – Parlamentarismen blev lovfæstet. Landstinget bliver afskaffet og
tronfølgeloven ændres, således at kvinder får del i arvefølgen.

1954 – 11. juni. Folketinget vedtager indførelsen af en ombudsmand, som skal holde øje med statens forvaltning og tage administrative afgørelser op til nærmere prøvelse.

1955 – 18. juni. Justitsministeriet udsender et cirkulære, der giver ugifte kvinder ret til at få anført betegnelsen “frue” i deres pas.

1957 – 1. april. Begrebet folkepension træder i kraft, og alle danskere over 67 år er berettiget til pension.

1959 – 14. august. En dansk cola, Jolly Cola, kommer i handelen.

1959 – 14. august. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk bliver indviet.

1961– 4. januar. Verdens langvarigste strejke slutter efter 33 års forløb i København. Strejken gjaldt ansættelsen af barbersvende.

1962 – 17. februar. De første 19 unge mænd begynder deres uddannelse som elitesoldater i det nyoprettede danske Jægerkorps.

1962 – 13. juni. Den socialdemokratiske regering vedtager at give A.P. Møller-koncernen eneret på udvinding af gas og olie i Danmarks undergrund frem til år 2012.

1962 – 3. september. Den hidtidige udenrigs­minister Jens Otto Krag bliver statsminister. Han afløser Viggo Kamp­mann på posten.

1962 – 17. november. Strøget i København bliver indviet som Danmarks første gågade.

1963 – 1. januar. Klokken 12 middag går Danmarks Radios Program 3 første gang i luften. Kanalen har under­titlen Danmarks Musikradio.

1963 – 10. juni. Post & Telegrafvæsenet har udbygget sit antennenet, og biltelefoner er nu landsdækkende.

1964 – 25. april. Den Lille Havfrue på Langelinie har i nattens mulm og mørke fået savet hovedet af. Sagen bliver efterforsket af drabsafdelingen ved Københavns Politi.

1964 – 19. juni. I København indføres papkartoner som afløser for mælkeflasker- foreløbig som forsøg.

1964 – 1. juli. Pressens Radioavis skifter navn til Radioavisen og er nu produceret af Danmarks Radio selv.

1964 – 26. september. Valby Gasværk eksploderer. Tre arbejdere på værket og en forbi­passerende bliver dræbt og mere end end 200 såret. Tusinder af ruder i omlig­gende beboelses­ejendomme bliver blæst ud ved eksplosionen, som kan høres i hele hovedstads­området.

1965 – 3. januar. Den danske opfinder Karl Krøyer hæver et sunket fragtskib iKuwait ved at fylde det med polyesterkugler. Muligvis har han fået ideen fra etAnders And-blad.

1965 – 15. oktober. Danmarks Radio sender første udgave af nyhedsudsendelsen TV Avisen.

1965 – 21. december. Den danske agentfilm “Slå først, Frede” har premiere.

1966 – 17. juni. Den militære værnepligt bliver nedsat fra 18 til 14 måneders tjenestetid.

1966 – 5. oktober. Prinsesse Margrethe bliver officielt forlovet med Henri Laborde de Monpazat. Kong Frederik den Niende har samme dag meddelt Statsrådet sin tilladelse til forlovelse og ægteskab.

1967 – 23. august. Kampklædt politi kommer i aktion mod de 2000 deltagere i Vietnam-demonstrationen foran den amerikanske ambassade i København.

1968 – 2. april. Et centralt system for personregistrering ser dagens lys. CPR-systemet er en forudsætning for den planlagte indførelse af kildeskat fra 1970.

1968 – 31. maj. Folketinget vedtager at indføre kildeskat fra 1970.

1968 – 11. oktober. Filmen Olsen Banden har premiere – den første af 14 film.

1969 – 1. januar. Et regulativ ved forsvaret bestemmer, at alle værnepligtige
fremover skal tiltales med navn i stedet for nummer.

1970 – 1. januar. Danskerne begynder at betale kildeskat.

1970 – 16. maj. Tv sender første afsnit af Huset på Christianshavn med episodetitlen “Tue og Rikke får en lejlighed”. I alt bliver der de næste otte år sende 84 afsnit.

1970 – 4. juli. En gruppe mennesker slår lejr på en landejendom ved Frøstrup i Thy. Gruppen kalder sig Det ny Samfund, og resterne af bevægelsen lever stadig på stedet.

1970 – 17. august. Bryggeriet Faxe sender en fadøl i handelen som den første danske dåseøl.

1971 – 30. januar. Landsretssagfører Mogens Glistrup udtaler i TV-programmet Focus, at han anser ind­komst­skat for umoralsk, og at folk, der snyder i skat, bør betragtes som frihedskæmpere.

1971 – 21. marts. Makkerparret Kaj og Andrea optræder første gang i en børneudsendelse i tv.

1971 – 26. september. Fristaden Christiania bliver proklameret på Bådsmandsstræde Kaserne på Christianshavn. Arealerne er blevet rømmet af forsvaret tre måneder tidligere.

1972 – 15. januar. Statsminister Jens Otto Krag udråber fra Christiansborgs balkon dronning Margrethe den Anden som Danmarks nye regent. Hendes overtagelse af tronen skete reelt dagen før, hvor hendes far, kong Frederik den Niende, døde.

1972 – 22. april. Københavns sidste sporvogn, linie 5, kører sin sidste tur.

1973 – 1. januar. Danmark, Irland og Storbritannien indtræder i EF, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, i dag den Europæiske Union. Læs her, om EU’s historie.

1973 – 1. januar. De danske 1- og 2-ører bliver afskaffet.

1973 – Danmark, Irland og Storbritannien træder ind i EF.

1974 – 25. januar. Advokat Poul Schlüter bliver valgt til formand for Det konservative Folkeparti.

1974 – 26. januar. Israeleren Uri Geller optræder første gang i dansk tv, hvor han forsøger at læse tanker og bøje gafler ved tankens kraft.

1975 – 11. juni. Folketinget vedtager at købe 48 amerikanske F-16 jagerfly. Det er Danmarks hidtil største våbenordre.

1976 – 3. januar. En stormflod i Sønderjylland under en orkan gør det nødvendigt at evakuere 20.000 mennesker på Tønder- og Ribeegnen efter katastrofealarm.

1976 – 1. april. Bistandsloven træder i kraft i Danmark.

1977 – 12. februar. Landet er lammet efter snestorm. Al lufttrafik er indstillet, og mange steder må mili­tære bælte­køre­tøjer sættes ind i stedet for ambulancer og kranvogne.

1977 – 6. juni. Det bliver afsløret at Forsvarets Efterretningstjeneste (FET) ulovligt har registreret oplys­ninger om flere end 60.000 danskere med venstreorienterede holdninger.

1977 – 6. august. Den 34-årige weltervægtbokser Jørgen “Gamle” Hansen taber i Vest-Berlin sit europa­mes­ter­skab til den 19-årige vesttysker Jörg Eipel.

1978 – 28. april. Folketinget vedtager med 100 stemmer mod 46 at fjerne dødstraffen fra den danske lov­giv­ning. Afskaffelsen træder formelt i kraft fra 1. juni.

1978 – 11. juni. Mormonkirken meddeler at have fået en åbenbaring, som ophæver kirkens hidtidige forbud mod sorte medlemmer.

1978 – 6. juli. Det sidste af de brune, skramlende S-tog kører sin sidste tur i drift. De nye, røde tog er nu indsat på alle strækninger.

1978 – 2. oktober. TV Avisen bliver første gang sendt i farver.

1978 – 11. november. Første afsnit af tv-serien Matador bliver sendt første gang.

1979 – 29. januar. Danmark oplever sin første gidselaffære, da iranske studenter i otte timer besætter den iranske ambas­sade i København. Ingen kommer til skade.

1979 – 21. juni. Gruppen Linie 3 optræder første gang offentligt på Jacobs BarBQ i Århus.

1979 – 28. juni. Den 37 årige weltervægtbokser Jørgen “Gamle” Hansen bliver for tredje gang europamester, da han i Randers slår den forsvarende mester, engelske Dave Green, ud i tredje omgang.

1980 – 3. september. Dirch Passer falder om af et hjerteanfald på scenen i Tivoli-Revyen under en parodi på san­ge­ren Kim Larsen. Han dør kort efter ankomsten til hos­pitalet. Se billeder fra hans liv her.

1981 – 3. januar. Sundhedsstyrelsen raskmelder en halv million danskere, da homoseksualitet fjernes fra listen over sygdomme.

1981 – 24. november. En voldsom storm hærger landet. Op imod 10 mio. træer vælter eller knækker, og der sker omfattende bygningsskader. Vandstanden stiger nogle steder til mere end fem meter over dagligt vande.

1982 – 8. januar. I HørstedThy måles den koldeste temperatur nogensinde målt i Danmark: minus 31,2°, med en gennemsnitstemperatur for hele døgnet på 25,7 frostgrader.

1982 – 17. maj. En 35-årig mand affyrer 14 skud med et jagtgevær mod Christiansborg, netop som dron­ning Margrethe har forladt sine repræsentationslokaler. Dronningen og prinserne får efter denne episode livvagter.

1982 – 13. december. Statsminister Poul Schlüter mødes under sit besøg i USA med præsident Ronald Reagan.

1983 – 22. juni. Mogens Glistrup bliver ved Højesteret kendt skyldig i grov skatte­svig i sin ni år gamle skat­te­sag. Han bliver idømt tre års fængsel, fradømmelse af advokatbestallingen og omkring 6 mio. kroner i bøde, salærer og efterskat.

1983 – 14. oktober. Den danske elbil “Hope Whisper” bliver præsenteret for pressen ved en udstilling i Forum i København. Desværre er håndbremsen ikke trukket, så den triller ned af rampen og får bulet forskærmen på rækværket.

1984 – 22. juli. Den Lille Havfrue får sin højre arm savet af.

1985 – 21. september. 28.000 tilskuere overværer støttekoncerten Rock for Afrika i Idrætsparken i København.

1985 – 15. december. 22-årige danske Brigitte Nielsen bliver gift med den 39-årige Hollywoodstjerne Sylvester Stallone. Ægteskabet varer i 548 dage.

1986 – 30. maj. Folketinget vedtager loven om et delvis reklamefinansieret TV2 fra 1988.

1988 – 3. januar. Janni Spies Kjær køber Tjæreborg Rejser og sidder dermed på 80 pct. af det danske chartermarked.

1988 – 4. januar. Den danske flådes to største skibe, fregatterne Herluf Trolle og Peder Skram (Hovsa-missilet), stryger flagene og udgår af aktiv tjeneste.

1988 – 16. maj. De nye 8-cifrede telefonnumre bliver taget i brug. Områdenummeret, de første to cifre, som før kun skulle benyttes ved udenbys samtaler, skal nu drejes eller tastes hver gang.

1988 – 1. oktober. TV2 går i luften, og Danmarks Radios mere end 60-årige monopol er brudt.

1988 – 28. oktober. Bokseren Gert Bo Jacobsen taber en VM-kamp til amerikaneren Greg Haugen i Brøndby­hal­len. Kampen bliver stoppet i 10. omgang, efter at Gert Bo har været i gulvet.

1989 – 31. oktober. Tycho Brahe Planetariet i København åbner. Det er verdens mest moderne planetarium.

1990 – 1. januar. Nye otte-cifrede telefonnumre skal benyttes fra i dag.

1990 – 2. januar. TV 2/Lorry går i luften for første gang.

1991 – 327 af de største Brugser i Danmark går sammen og bliver til SuperBrugsen, meddeler FDB.

1991 – TV 2/Øst går i luften for første gang.

1992 – 4. september. Boksebrødrene Jimmi og Johnny Bredahl bliver verdensmestre i henholdsvis letvægt og bantamvægt.

1993 – 5. januar. Gunnar “Nu” Hansen – journalist og sportskommentator død (87 år)

1993 – 14. januar. Statsminister Poul Schlüter træder tilbage, efter at en dommer­rede­gørelse i den såkaldte Tamil­sag fastslår, at han har givet Folketinget vildledende og urigtige oplysninger.

1993 – 15. januar. Poul Nyrup Rasmussen bliver udpeget som kongelig undersøger og skal sondere mulig­hed­er­ne for en ny regering. Statsminister Poul Schlüter er trådt tilbage efter offent­lig­gø­relse af den såkaldte Tamilrapport.

1993 – 20. januar. Poul Nyrup Rasmussen bliver statsminister for en regering bestående af Socialdemokratiet, Radikale, CD og Kristeligt Folkeparti.

1994 – 21. september. Løsgængeren Jacob Haugaard fra Århus bliver valgt til Folketinget. I sin kampagne har han bl.a. lovet bedre julegaver og medvind på cykelstierne.

1995 – 7. februar. Tv-værten Søren Ryge Petersen bliver idømt en bøde på 1.500 kroner for drab på en due for åben skærm.

1995 – 22. juni. Forhenværende justitsminister Erik Ninn Hansen bliver ved en rigsret idømt fire måneders betinget fængsel i den såkaldte Tamil-sag.

1995 – 2. august. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen kører med en for lille cykelhjelm i spidsen af et cykel­optog, som protesterer mod franske atomprøvesprængninger.

1995 – 27. august. Tolv langtidsfanger flygter fra Vridsløselille Statsfængsel, efter at en bulldozer har væltet ydermuren til fængselsgården. Nogle måneder senere er alle tilbage bag tremmerne.

1995 – 6. oktober. Dansk Folkeparti bliver stiftet af udbrydere fra Fremskridtspartiet.

1995 – 24. december. Danmark oplever det sjældne fænomen hvid jul. For at gøre sig fortjent til betegnelsen, skal mindst 90% af landet om eftermiddagen være dækket af sne.

1996 – 12. januar. Brian Nielsen knockoutbesejrer amerikaneren Tony La Rosa og bliver den første danske (IBO-)verdensmester i sværvægtsboksning.

1996 – 27. juni. TeleDanmarks monopol bliver brudt, da et søsterselskab til svenske Tele-2 underskriver en aftale om samtrafik. Fire måneder senere tilbyder selskabet et alternativ til TeleDanmark.

1996 – 21. oktober. TeleDanmarks hidtidige monopol på telemarkedet bliver brudt. Det svenskejede selskab NetCom præsenterer sit alternativ under sloganet: “Tast 1001 – langt billigere”.

1996 – 24. november. Racheed Lawal, tidligere europamester i boksning, bliver dræbt med knivstik under sit arbejde som dørmand på et diskotek i Århus.

1997 – 24. januar. Sværvægtsbokseren Brian Nielsen forsvarer sit VM-bælte og pointbesejrer den 47-årige amerikaner Larry Holmes med dommerstemmerne 2-1.

1997 – 20. februar. Hans Engell, de Konservatives formand siden 1995, kører galt på Helsingørmotorvejen på vej hjem fra et gruppemøde og ender i en betonklods. Hans promille bliver målt til 1,37.

1997 – 28. maj. Folketinget vedtager at afskaffe forældres revselsesret.

1997 – 21. oktober. En plejehjemsassistent bliver sigtet for at have dræbt 22 beboere på plejehjemmet Plejebo i København. Hun bliver senere frikendt for alle anklager.

1998 – 6. januar. Den lille Havfrue på Langelinie mister for anden gang sit hoved. Det er i nattens løb savet af med en nedstryger.

1998 – 12. januar. Danmark underskriver sammen med atten andre europæiske lande i Paris en protokol om forbud mod menneskekloning.

1998 – 6. april. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen bliver ved Højesteret frifundet for at have overtrådt Grundloven, da han underskrev Maastricht-traktaten.

1998 – 18. december. Den definitivt sidste Olsen-bande-film, “Olsen-bandens sidste stik“, har premiere i bio­graf­erne. Poul Bundgaard døde midt under optagelserne, så i nogle scener er han blevet erstattet af Tommy Kenter.

1999 – 3. december. Århundredets værste storm hærger Danmark, og der bliver målt vindstød på op til 185 km/t. Seks mennesker bliver dræbt, og der sker skader for næsten 2 mia. kroner.

2000 – 1. januar. Kalenderen er skiftet til år 2000 uden de store sammenbrud i computersystemer, som ellers var frygtet.

2000 – 14. juni. Kurt Thorsen og Rasmus Trads bliver ved byretten idømt hhv. seks og fem års fængsel for bedrageri og dokumentfalsk.

2000 – 1. juli. Ni unge bliver trampet ihjel på Roskilde Festival, da der opstår tumult foran Orange Scene under en koncert med den amerikanske gruppe Pearl Jam.

2000 – 10. august. En 200 mio. år gammel forstening af en svaneøgle bliver fundet på Bornholm.

2000 – 30. august. De formodede jordiske rester af Gorm den Gamle bliver genbegravet efter endt restaurering af Jelling Kirke. Kongefamilien overværer højtideligheden.

2000 – 15. oktober. TV2’s nye kanal Zulu begynder sine udsendelser.

2001 – 19. januar. Den danske forsker Lene Vestergaard Hau skaber verdenssensation, da det lykkes hende at bremse lysets hastighed under et laboratorieforsøg.

2001 – 15. marts. Peter Lundin bliver idømt fængsel på livstid for drab på sin tidligere kæreste og hendes to drenge. Efter drabene blev ligene parteret og smidt på en losseplads. Peter Lundin er i USA tidligere dømt for drab på sin egen mor.

2001 – 13. oktober. Sværvægtsbokseren Brian Nielsen møder Mike Tyson i en kamp i Parken. Brian Nielsen må opgive efter sjette omgang pga. en øjenskade.

2001 – 19. december. Første del af filmatiseringen af Tolkiens “Ringenes Herre” har premiere i 80 danske biografer. Det er ver­dens hidtil dyreste film med et budget svarende til over 3 milliarder danske kroner.

2002 – 1. januar. Tolv europæiske lande indfører Euroen som fælles valuta.

2002 – 5. januar. Det engelske selskab Arriva overtager togdriften fra DSB på strækninger i Midt- og Vest­jyl­land.

2002 – 6. februar. Farums mangeårige borgmester Peter Brixtofte bliver i BT 
beskyldt for at have store repræ­sen­ta­tions­ud­gifter og et stort forbrug af dyre rødvine på kommunens regning. Det bliver ikke det sidste, man hører om den sag.

2002 – 7. februar. Der bliver indgivet politianmeldelse mod Farums borgmester Peter Brixtofte efter gårs­da­gens oplysninger i pressen om misbrug af kommunale midler.

2002 – 10. juni. Søværnets ubåd Sælen afsejler fra Flådestation Frederikshavn
mod det østlige Middelhav. Som en del af NATO’s flåde, skal den i USA’s “Krig mod terror” foretage overvågning af Mellem­østens skibstrafik.

2002 – 1. juli. Danmark overtager formandskabet for EU.

2002 – 1. juli. De Danske Spritfabrikker i Dalby syd for Køge udleder 37.000 liter Gammel Dansk i kloak­systemet. Det lammer byens rensningsanlæg og ender i Tryggevælde Å, hvor fiske­bestan­den bliver dræbt.

2002 – 4. august. Vækkelsesprædikanten Moses Hansen indleder et fem dages korstog på Nørrebro i Køben­havn. Politiet har udstationeret omkring 600 betjente for at beskytte ham.

2002 – 9. september. Den nu tilsyneladende tørlagte eksborgmester Peter Brixtofte bliver igen optaget i partiet Venstre efter at have været ekskluderet i 96 dage.

2002 – 9. december. I tv-programmet Bogart minder værten Ole Michelsen os for sidste gang om, at “film skal ses i biografen”. Gennem 17 år er det blevet til 360 udsendelser om film og filmfolk.

2003 – 18. marts. Statsminister Anders Fogh Rasmussen meddeler, at Danmark vil deltage i den kommende krig mod Irak med korvetten Olfert Fischer og ubåden Sælen.

2003 – 31. marts. For sidste gang stryges flaget på garderhusarkasernen i Næstved. Regimentet er flyttet til Slagelse, og kommunen overtager nu bygningerne.

2003 – 23. maj. Folketinget ophæver Peter Brixtoftes immunitet, så han kan blive sigtet for sin særprægede embedsførelse som borgmester i Farum.

2003 – 12. juni. Danmarkshistoriens største fusion sker, da de to A.P. Møller-selskaber, Damp­skibs­sel­skabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912, fussionerer. Det nye selskab, A.P. Møller – Mærsk A/S, kommer på en ca. 200.-plads blandt verdens største virksomheder.

2003 – 5. juli. Møns Klint bliver tidlig morgen ramt af et skred ved Store Stejlebjerg. En stor kridt­formation styrter ned over et område på 100 meter af stranden og 50 meter ud i vandet.

2003 – 23. september. En omfattende strømafbrydelse ved middagstid lammer hele Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm. På grund af et nedbrud i Sydsverige er Østdanmark blevet tappet for al strøm. Først ved nitiden om aftenen er strømmen tilbage hos de 4 mio. berørte forbrugere.

2003 – 30. september. Staten og A.P. Møller-koncernen afslutter en genforhandling af kontrakten om Nordsø-olien. Foruden flere penge i kassen får staten medejerskab fra 2012, og A.P. Møller får forlænget eneretten til år 2042.

2003 – 8. oktober. Kronprins Frederik af Danmark og frøken Mary Donaldson fra Tasmanien bliver officielt forlovet. Dronningen har ved statsrådet om formiddagen givet sit officielle samtykke.

2003 – 27. oktober. Den Lille Havfrue sidder igen på sin sten ved Langelinie. Hun har været til genoptræning siden 11. september, hvor hun var udsat for et sprængstofattentat.

2003 – 29. november. Tidligere sværvægtsbokser Brian Nielsen bliver idømt 40 dages fængsel for trusler og vold mod politiet, da han efter en fest vil hjælpe en kammerat, der bliver anholdt for gadeuorden.

2003 – 11. december. En lovændring gør det igen ulovligt at kopiere lånte CD’er eller DVD’er, hvilket ellers har været tilladt i næsten et år. Man må dog fortsat kopiere egne skiver til eget brug.

2004 – 2. januar. Den næsten 300 kg tunge klumpfisk, som var en af hovedattrak-tionerne på det nedbrændte Nordsømuseum i Hirtshals, findes død i det beskadigede kæmpeakvarium.

2004– 4. januar. Hashhandlerne i Pusher Street i Christiania river deres salgsboder ned og brænder dem for at komme politiet i forkøbet.

2004 – 4. januar. 2,3 mio. seere følger premieren på DR’s nye danske storserie
Krøniken.

2004 – 17. januar. 32-årige Anita Christensen bliver dobbelt verdensmester i bantamvægt ved en tvivlsom sejr over ame­ri­ka­neren Ada “Ace” Velez i Århus. Hun bliver samtidig Danmarks første kvindelige verdensmester i boksning.

2004 – 23. februar. Et jordskælv målt til 3 på Richterskalaen rammer om morgenen Herfølge syd for Køge. Rys­tel­serne, der varer 2-3 sekunder, kan mærkes over hele Stevns.

2004 – 14. maj. Mary Donaldson og Kronprins Frederik blev gift i Københavns Domkirke.

2004 – 24. juli. Bokseren Rudy Markussen bliver på sin 27-års fødselsdag europamester i super­mel­lem­vægt. Han besejrer tyskeren Danilo Häussler på dennes hjemmebane i Frankfurt.

2004 – 16. september. Hoffet meddeler ved en pressekonference, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skal skil­les. I kongefamilien er noget tilsvarende ikke sket siden 1846, hvor ægteskabet mellem den senere kong Frederik den Syvende og Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Strelitz blev opløst.

2004 – 1. oktober. TV 2 Charlie går i luften klokken 16. Det er TV2’s tredje kanal.

2004 – 1. november. Videnskabsminister Helge Sander annoncerer ved et pressemøde på Danmarks Rumcenter, at man søger danske kandidater til et europæisk astronautkorps.

2004 – 3. november. En eksplosion i 2.000 ton fyrværkeri på N.P. Johnsens Fyrværkeri­fabrik i Seest ved Kolding udløser katastrofealarm, og 2.000 beboere i området bliver evakueret. En brandmand om­kommer og 80 personer bliver såret. Tusindvis af ruder i om­egnen bliver knust, og 200 om­kring­lig­gende villaer og virk­somheder bliver raseret.

2004 – 12. november. 25-årige Mikkel Kessler vinder WBA-verdensmesterskabet i supermellemvægt. Han udbokser den forsvarende mester, puertoricaneren Manny Siaca, som opgiver efter syvende runde.

2004 – 13. november. Prins Joachim bliver politianmeldt for at køre op mod 150 km/t med sine børn på bagsædet. En videofilm af forløbet er vedlagt anmeldelsen. Tre dage efter konkluderer Københavns Politi, at videoen ikke beviser overtrædelse af færdselsloven.

2004 – 7. december. En sibirisk tiger bliver skudt på flugt fra det nye flugtsikre anlæg i Nykøbing Falster Zoo.

2004 – 10. december. Retten i Lyngby bestemmer, at den tidligere danske SS-officer Søren Kam skal begæres anholdt i Tyskland og udleveres til retsforfølgelse i Danmark. Han er tiltalt for drab på den tyskfjendtlige avis­redaktør Carl Henrik Clemmensen i 1943.

2004 – 15. december. Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) kommer frem i lyset og åbner egen hjemmeside.

2004 – 21. december. Fængselsvej, som fører til Statsfængslet i Vridsløselille, bliver omdøbt til Egon Olsens Vej.

2005 – 3. januar. Ugebladet “Se & Hør” tilbagekalder ugens nummer efter massive protester fra for­hand­lerne, fordi forsiden svælger i lemlæstede lig fra tsunami-katastrofen i Sydøstasien 2. juledag.

2005 – 8. januar. Storm af orkanstyrke rammer hele landet og lammer fly-, færge- og togdrift. Alle broer mel­lem lands­delene er lukket, tusinder af hjem er uden strøm, og hundreder bliver eva­ku­e­ret ved oversvømmelser fra Limfjorden. Fire mennesker bliver dræbt.

2005 – 15. februar. Familie- og forbrugerminister Henriette Kjær træder tilbage, efter det er afsløret, at hun og hendes samlever har to friske domme som dårlige betalere.

2005 – 3. marts. Et dansk fragtskib med kroatisk besætning kolliderer med Storebæltsbroen. Styrehuset bliver skrællet af, og styrmanden, som er beruset på sin vagt, bliver dræbt på stedet. Trods radarovervågning har myndighederne ikke reageret på skibets afvigende kurs.

2005 – 7. september. Fem forskere fra DTU præsenteres et revolutionerende nyt brændstof – en brinttablet, som gør det muligt at opbevare forureningsfri brintenergi i fast form.

2005 – 23. september. En 18-årig pige bliver dræbt af sin bror med to skud på Banegårdspladsen i Slagelse, fordi hun ikke vil gifte sig med den mand, hendes familie har udpeget. Foruden drabsmanden bliver otte familiemedlemmer idømt strenge fængselsstraffe i sagen.

2005 – 30. september. Dagbladet Jyllands-Posten offentliggør tolv satiriske
tegninger af profeten Muhammed, som ellers ifølge rettroende ikke må afbildes. Sagen skaber stor international opmærksomhed og stor­poli­tiske kriser, da statsminister Anders Fogh Rasmussen i første omgang nægter at blande sig i sagen. Fire måneder senere kulminerer sagen med omfattende demon­stra­tioner, storm på danske ambassader og boykot af danske varer.

2005 – 1. november. TV2 har premiere på sin fjerde kanal, TV2 Film, som skal sende spillefilm uden afbrydelser 24 timer i døgnet.

2005 – 7. december. Velfærdskommissionen, som to år tidligere en nedsat af Fogh-regeringen, fremlægger sin rapport med 43 punkter, som skal sikre velfærdssamfundet fremover. Få timer efter offent­lig­gørelsen har statsminister Anders Fogh Rasmussen undsagt de fleste af punkterne.

2006 – 4. januar. John Hahn-Petersen, dansk skuespiller (født 1930) døde. Han slog for alvor igennem i tv-serien Matador som den pligtopfyldende jøde hr. Stein i Korsbæk Bank. Tv-seerne vil også huske ham i rollen som Verner Boye-Larsen, formand på Krone-taxa i tv-serien TAXA. Også i tv-serien Krøniken medvirkede han i rollen som forlagsdirektør Berg.

2006 – 14. januar. Bokseren Mikkel Kessler forsvarer sit WBA-verdensmesterskab i supermellemvægt i Brønd­by­hal­len. Udfordreren, canadieren Eric Lucas, opgiver i tiende runde.

2006 – 15. marts. Fundet af det første danske tilfælde af H5-virus, såkaldt
fugleinfluenza, bliver offent­lig­gjort. Virusen er aftenen før konstateret i en død musvåge, der er fundet på Sydsjælland, ved Svinø Strand nær Næstved.

2006 – 27. juni. Ni familiemedlemmer bliver alle kendt skyldige i æresdrab på en 18-årig pige, der blev skudt af sin bror på gaden i Slagelse i september sidste år. Det er første gang i Vest­euro­pæisk retshistorie, at andre end den egentlige morder bliver dømt i en sådan sag.

2006 – 4. juli. 300 personer i Guantanamo-orange fangedragter, sorte hætter og lænker vandrer i tavs pro­ces­sion fra Forsvarsministeriet til den amerikanske ambassade i København.

2006 – 4. juli. Solvognen, 70’ernes poli­tiske teatergruppe, er genopstået på USA’s uafhængighedsdag.

2006 – 24. september. En demonstration på Nørrebro til fordel for Ungdomshuset
ender i en voldelig konfrontation mellem demonstranter og politi. 268 deltagere i demonstrationen bliver anholdt.

2006 – 14. oktober. Mikkel Kessler besejrer tyskeren Markus Beyer på knockout i tredje omgang ved et stævne i Parken. Han er nu verdensmester i supermellemvægt i forbundene WBA og WBC.

2006 – 24. november. Casino Royale, den 21. Agent 007-film, har biografpremiere for almindelige dødelige. Filmen er baseret på den første 007-bog af Ian Fleming og beretter, hvordan James Bond bliver til Agent 007. Daniel Craig er ny James Bond, den sjette i rækken, og danske Mads Mikkelsen spiller superskurken Le Chiffre.

2006 – 1. december. TV 2 News i luften. Kanalen sender nyheder 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

2006 – 16. december. En demonstration Nørrebro i København for
Ungdomshuset Jagtvej udvikler sig til vold­somme gadekampe med politiet. 273 bliver anholdt, heraf 84 importerede demon­stran­ter. Ung­doms­husets bygninger er solgt af kommunen. Det har siden været besat, og venter på at blive rømmet af politiet.

2007 – Danmark den 1. januar, vågner op til en større ommøblering af det offentlige landkort. Struk­tur­re­for­men træder i kraft. 271 kommuner smelter sammen til 98, og de 12 amter er nedlagt og erstattet af fem regioner, som frem­over skal tage sig af sygehusvæsenet.

2007 – 30. januar. Windows Vista, den nyeste version af Microsofts styresystem, frigives en i dansk version.

2007 – 8. februar. Peter Brixtofte får stadfæstet sin dom på to års fængsel ved Landsretten i den såkaldte spon­sor­sag. Sagerne om pligtforsømmelse som byrådsmedlem og hovedsagen om embeds­misbrug som borgmester er endnu ikke afsluttet.

2007 – 1. marts. Politiet rydder klokken syv morgen det besatte Ungdomshuset Nørrebro i København med hjælp af helikoptere og specialstyrker fra politiets antiterrorkorps. Dagen fortsætter med demonstrationer og gadekampe flere steder i byen, og over 200 bliver anholdt.

2007 – 4. marts. Ungdomshuset Nørrebro i København bliver jævnet med jorden. Det besatte hus blev ryddet af politiet fire dage tidligere, og ejerne har nu valgt at rive det ned.

2007 – 21. marts. Danmark får tildelt værtsskabet for FN‘s klimatopmøde i 2009. Det forventes, at konferencen skal munde ud i en ny global klimaaftale til afløsning for Kyoto-aftalen, som udløber i 2012.

2007 – 21. marts. Den største terrorøvelse i Danmark nogensinde finder sted på Østerbro i København. Sce­na­riet er en terrorbombe sprængt i en bus. En sprængt bus, ødelagte køretøjer og over 200 sminkede figu­ran­ter gør øvelsen realistisk.

2007 – 24. marts. Bokseren Mikkel Kessler sætter sine to VM-bælter i supermellemvægt på spil mod mexi­kan­ske Librado Andrade i Parken. Kessler vinder på point efter tolv hårde omgange.

2007 – 15. maj. 848 indvandrere er til den nyindførte indfødsretprøve i dansk historie og danske forhold. Mindst 28 af 40 spørgsmål skal besvares rigtigt for at kunne få dansk statsborgerskab.

2007 – 28. juni. Der bliver indgået aftale om en bro mellem Danmark og Tyskland. Den 19 km lange Femern­bro skal forbinde RødbyLolland og Puttgarten i Tyskland. Broen forventes færdig i 2018.

2007 – 6. juli. Store dele af Øst- og Nordsjælland er lammet af oversvømmelser efter det seneste døgns store regnmængder.

2007 – 9. august. Journalist Bo Elkjær fra Ekstra Bladet opnår, efter 4½ års forsøg, et interview med stats­mi­nister Anders Fogh Rasmussen om Danmarks deltagelse i Irakkrigen. Forud er gået 6-700 anmodninger om interviewet, og senest justitsministerens kritik af afvisningerne.

2007 – 15. august. Rygning er fra idag forbudt på alle indendørs arbejdspladser, herunder cafeer, værtshuse og restauranter, medmindre der er indrettet særlige rygerum. Loven har skabt stor panik blandt rygerne, og et rygerparti har meldt sin opstilling ved næste folketingsvalg.

2007 – 18. august. Næstved Zoo åbner. Haven kan, som den første danske zoo, præsentere en hvid tiger.

2007 – 1. september. Der demonstreres igen på Nørrebro i København i anledning af halvårsdagen for rydningen af Ungdomshuset Jagtvejen 69. Demonstrationen udvikler sig sent om aftenen til groft hærværk mod butikker og heftige gadekampe mod politiet. 64 bliver anholdt.

2007 – 15. september. Teleudbydere skal fra i dag logge oplysninger om alle telefonopkald og mails samt al inter­net­trafik. Samtaler og indhold bliver ikke registreret. Loven er en konsekvens af antiterror-pak­ken fra 2002 og medfører historiens mest omfattende overvågning af danskerne.

2007 – 3. november. Supermellemvægtsbokseren Mikkel Kessler mister sine to VM-bælter til den 35-årige, ubesejrede WBO-mester, waliseren Joe Calzaghe. Han taber på point over 12 omgange. Kampen bliver bokset i Cardiff foran 60.000 tilskuere.

2007 – 4. december. En redegørelse fra Justitsministeriet konkluderer, at den nye EU-traktat, Lissabon-traktaten, ikke er i konflikt med Danmarks Grundlov, og derfor ikke kræver en folkeafstemning. Rege­rin­gen vil i næste uge komme med sin politiske holdning til en folkeafstemning.

2008 – 17. januar. Fire nye danske nationalparker bliver udpeget af Folketingets miljøudvalg. Det er Mols Bjerge, ved Skjern Å, Kongernes Nordsjælland og områder i Vadehavet. Klithederne i Thy blev sidste sommer udpeget som Danmarks første nationalpark.

2008 – 8. februar. Musicalen “Olsen Banden og den russiske juvel” har premiere i Tivolis Koncertsal. Kirsten Lehfeldt er Egon Olsen, og Benny og Kjeld spilles af Søren Østergaard og Amin Jensen.

2008 – 11. april. Den sidste landmine i stranden ved Skallingen på den jyske vestkyst bliver sprængt, og der er efter 68 år igen fri adgang til det det attraktive strandområde. Det har tager to år at rydde området for farlige efterladenskaber fra besættelsen.

2009 – 28. Januar. I dag valgte det danske forsvar at frigive det danske arkiv over UFO rapporter indberettet igennem 25 år. Hele 329 sider i et 30 mb pdf dokument, som kan hentes på forsvarets side her.

2011 – 1. januar. Flemming “Bamse” Jørgensen – sanger og musiker (63 år) afgik ved døden.

Mickey4700

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *